Skip to content

Piirin säännöt

Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry

Voimassaolevat säännöt: 12.08.2022

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry ja sen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan maakunnan alue.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.

Piiri toimii Reserviläisliitto- Reservin Aliupseerien Liitto (Reservistförbundet- Reserv- underoffi-cersförbundet ) ry:n
toimielimenä, mutta ei ole sen jäsen.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Piirin tehtävänä on
– toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
– kohottaa sekäylläpitää maanpuolustus tahtoa ,-tietoutta ja -taitoa piirin toiminta-alueella.
– vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paranemiseen piirin toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus toimintaa.
– suorittaa Reserviläisliitto ry:n piirille antamat tehtävät

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
– Ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa.
– Antaa maanpuolustuskoulutusta ja osallistuu koulutuksen järjestelyihin.
– Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa, erilaisia kuntoilu- ja kilpailutapahtumia sekä muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi piiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §

Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Piirin jäseneksi voi päästä Reserviläisliiton jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on piirin alueella ja, jonka piirin hallitus jäseneksi hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksua jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin syyskokous kutakin kalenterivuotta varten erikseen.

6 §

Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tiliä niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.

7 §

Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.

8 §

Piirin kokous on oikeutettu erottamaan piirin jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toimii vastoin piirin tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.

9 §

Piirin kokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

Hallitus ja sen tehtävät

10 §

Hallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 19 varsinaista jäsentä, sekä vastaava määrä varajäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) ja hallituksen jäsenet yhdeksi (1) kalenterivuodeksi. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja ottaa muut piirille tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysiikäinen liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallitus voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, joilla on puheoikeus kokouksissa.

11 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen jäsen tai hänen varahenkilönsä voi osallistua kokoukseen myös sovitun tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiatyksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, kun joku jäsenistä sitä vaatii. Tällöin äänten mennessä tasan, ratkaisee tuloksen arpa.

12 §

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava piirin asioita.

Hallituksen on huolehdittava siitä, että piirin kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Hallitus edustaa piiriä.

13 §

Hallitus voi kutsumistaan asiantuntijoista asettaa työryhmiä ja valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi joutuvia asioita.

Piirin kokoukset

14 §

Piirin varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää piirin hallitus.

Piirin kokoukseen voi osallistua yhdistyksen ennalta valtakirjalla ilmoitettu edustaja/edustajat sovitun tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun aikana. Syyskokous on pidettävä ennen lokakuun loppua.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja (t), sihteeri (t) ja pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään piirin toimintakertomus ja tilinpäätös.
5. Esitetään tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä
vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. Mikäli piirille on lain mukaan valittava auktorisoitu
tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet sääntöjen 10 §:n mukaisesti.
10. Valitaan piirin edustaja (t) Reserviläisliitto- Reservin Aliupseerien Liitto ry:n liittohallitukseen ja muut piirin
mahdolliset edustajat.
11. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

15 §

Muita piirin kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.

16 §

Piirin kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli kevät – ja syyskokouksiin, ilmoittamalla kaikille jäsenille niistä piirin
tiedotuslehdessä, piirin kotisivulla, sekä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenyhdistysten ilmoittamaan osoitteeseen. Kevät -ja
syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5)  vuorokautta ennen kokousta.

17 §

Piirin kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, joiden tulee olla
edustamansa yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Jäsenyhdistyksillä on piirin kokouksissa yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksunsa piirille edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksu velvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

18 §
Piirin kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säänöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Tällöin tasatuloksen sattuessa, ratkaisee arpa.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

19 §

Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

Piirin nimen kirjoittaminen

20 §

Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

21 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Piirin purkaminen

22 §

Päätökseen, joka tarkoittaa piirin purkamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä, sekä tämän päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä piirin kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

23 §
Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat jaettaviksi tasan jäsenyhdistyksille tai Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien liitto ry:lle taikka Aliupseerien huoltosäätiölle.